Strawberry Ice

hybrid

0.72
THC
0.00
CBD
0.00
CBN