Corleone kush

hybrid

11.25
THC
0.05
CBD
0.00
CBN