Corleone kush

hybrid

22.50
THC
0.10
CBD
0.00
CBN