Kush Blueberry

hybrid

0.00
THC
0.00
CBD
0.00
CBN