hashplant haze

hybrid

0.20
THC
0.00
CBD
0.00
CBN