g13 x hashplant

hybrid

0.00
THC
0.00
CBD
0.00
CBN