Chem Dawg (or chemdawg) (or chem dog)

hybrid

0.00
THC
0.00
CBD
0.00
CBN