High Desert Pure banner

High Desert Pure Balms & Salves

527
Available near you
Categories
TOPICALS
CBD Relief Stick (800 mg)
800mg CBD
TOPICALS
CBD Lip Balm (50 mg)
50mg CBD
TOPICALS
Aloe Gel (600 mg)
300mg THC | 300mg CBD
TOPICALS
Lip Balm (50 mg)
0.22% THC | 0.89% CBD
TOPICALS
Big Balm (2000 mg)
999mg THC | 999mg CBD
TOPICALS
Eucalyptus Balm (800 mg)
400mg THC | 400mg CBD
TOPICALS
Original Relief Stick (300 mg)
150mg THC | 149.98mg CBD
TOPICALS
Clinical Strength Relief Stick (1000 mg)
500mg THC | 500mg CBD